Modelowa stacja zlewna powstanie w Krasnymstawie

9 maja&5b53+02:00;2023

To już oficjalne: eksperci wytypowali do przeprowadzenia pokazowej modernizacji stację zlewną należąca do PGK w Krasnymstawie. Wyboru dokonano na podstawie wyników badania ankietowego oraz wizji lokalnej.

Opóźnienia techniczne i technologiczne, niespełnione wymogi prawne, braki w wyposażeniu oraz niepoprawne ewidencjonowanie ścieków. Badanie zorganizowane przez firmę Ścieki Polskie oraz Bank Gospodarstwa Krajowego jasno pokazuje, z jakimi problemami mierzą się stacje zlewne w Polsce.

Potrzeba inwestycji

Usprawnienie kontroli i raportowania nieczystości dostarczanych do stacji zlewnych ma ogromny wpływ na skuteczne uszczelnienie obiegu nieczystości ciekłych w gminie. Przekłada się to na zahamowanie zanieczyszczenia środowiska, czyli nadrzędny cel ogólnopolskiego badania stacji zlewnych. Pokazuje także, jak wielką wartość dla systemu ściekowego ma funkcjonowanie stacji zlewnych.

Właśnie dlatego polskie stacje zlewne wymagają inwestycji. Jak powinna funkcjonować nowoczesna stacja zlewna spełniająca wszystkie wymogi prawne zaprezentujemy na przykładzie obiektu w Krasnymstawie, który już wkrótce będzie świecił przykładem.

Wojciech Witowski

CEO Ścieki Polskie

Modelowa stacja zlewna powinna przede wszystkim zapewniać pełne dane ilościowe i jakościowe dotyczące dostarczanych ścieków. W Krasnymstawie planujemy zaimplementować nasz autorski system sterowania oraz oprogramowanie zlewnia.online, które zapewnia ciągły monitoring obiegu ścieków dowożonych do punktu zlewnego, lokalizowanie miejsc ich pochodzenia oraz automatyczne przesyłanie danych do odpowiednich jednostek gminnych. Dzięki niemu pracownicy oczyszczalni otrzymają na bieżąco szczegółowe informacje o wszystkich dokonanych zrzutach. Kontrola ilości i jakości ścieków dowożonych, a także ewidencjonowanie wszystkich zbiorników zlokalizowanych w obrębie gminy to obowiązki, które nałożyło na samorządy najnowsze prawodawstwo. Inwestycja w Krasnymstawie zobrazuje jak ważną rolę w wypełnianiu założeń ustawowych pełni poprawnie funkcjonująca stacja zlewna.

Wybór 1 z 383

W badaniu wzięły udział 383 stacje zlewne. Wiele zgłoszonych obiektów nie spełniała kluczowych wskaźników środowiskowych oraz założeń obowiązujących aktów prawnych.

Po dogłębnej analizie zgłoszeń podjęto decyzję, że modelowej modernizacji zostanie poddana zlewnia, która należy do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krasnymstawie (woj. lubelskie). Czynnikami kluczowymi przy wyborze był duży wolumen przyjmowanych ścieków oraz ogólny stan techniczny obiektu, co zostało potwierdzone podczas wizji lokalnej przeprowadzonej 25 kwietnia 2023 roku.

Dr inż. Dariusz Łukaszewski

Ekspert ds. wsparcia innowacji Departamentu 3W w BGK

Sytuacja z wodą nie wygląda dobrze, o czym jesteśmy alarmowani z każdej strony. Statystycznie na jednego mieszkańca Polski przypada 3 razy mniej wody niż na innego Europejczyka. Dlatego woda nie bez powodu jest pierwszym „W” w naszej trójce zasobów – to podstawowy czynnik, dzięki któremu funkcjonujemy. Powinniśmy dołożyć wszelkich starań, by skutecznie zadbać o jej czystość i dostępność, bo to w konsekwencji uchroni nas przed obniżeniem jakości zdrowia i życia. Badanie stacji zlewnych w całym kraju i wytypowanie tej najbardziej potrzebującej modernizacji to jedno z takich działań. Ze względu na skalę przedsięwzięcia pozytywny wpływ modernizacji zlewni w Krasnymstawie będzie największy i najbardziej odczuwalny dla lokalnego społeczeństwa. Będziemy obserwowali cały proces i czekamy na jego wyniki. Wierzymy, że będą bardzo obiecujące.

Wpływ przeprowadzonej modernizacji na środowisko oraz korzyści ekonomiczne zostaną przedstawione w drugim raporcie, podsumowującym realizację projektu.